VRTEC+ Razvoj modelov prenove stavb za predšolsko vzgojo in izobraževanje v Sloveniji

VRTEC+ Razvoj modelov prenove stavb za predšolsko vzgojo in izobraževanje v Sloveniji

VRTEC+ Razvoj modelov prenove stavb za predšolsko vzgojo in izobraževanje v Sloveniji

 

INTECH-LES je gospodarski partner projekta »Vrtec+ Razvoj modelov prenove stavb za predšolsko vzgojo in izobraževanje v Sloveniji«. Vrtec + je znanstveno raziskovalni projekt v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.  Sofinanciranje projekta je bilo odobreno v okviru Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1. Ministrstva za izobraževanje znanost in šport Republike Slovenije. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si). Nosilec projekta je Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (www.fgpa.um.si).

 

Temeljni Cilj raziskovalnega projekta VRTEC+  je usmerjen v razvoj modelov za prenovo stavb predšolske vzgoje v Sloveniji. Poleg tega ima projekt s svojimi rezultati bistven namen, da preventivno prepreči negativne posledice neprimernih posegov ob prenovi ali vzdrževanju vrtcev, predvsem v aspektu izboljšanja energetske učinkovitosti in kvalitete bivalnega ugodja. Rezultati bodo potencialno uporabni kot strokovna podlaga pri načrtovanju projektov prenov in tudi drugih posegov v stavbah za vzgojo in izobraževanje predšolskih otrok.

 

Projekt bo zajel teoretične analize stavb predšolske vzgoje v Sloveniji in teoretične ter eksperimentalne analize parametrov kakovosti notranjega okolja, ki vplivajo na bivalno ugodje, delovno učinkovitost in zdravje uporabnikov. Zajeta bo tudi energijska analiza stavb predšolske vzgoje v Sloveniji in kot glavni cilj projekta razvoj modelov energetske prenove.

 

Rezultati projekta »Vrtec+ Razvoj modelov prenove stavb za predšolsko vzgojo in izobraževanje v Sloveniji« so objavljeni v znanstvenih publikacijah, strokovnih publikacijah in v znanstvenih prispevkih na konferencah. Rezultati projekta predstavljeni so, med drugim tudi  v naslednjih publikacijah:

 

 

Izvirni znanstveni članki:

 

  • Analysis of kindergarten buildings in Maribor, possibilities of reconstruction for improving energy efficiency and functional aspects of buildings. South East European Journal of Sustainable Development, ISSN 2545-4463. [Print ed.], 2019, vol. 3, [št.] 2, str. [60-70]

 

  • LOVEC, Vesna, PREMROV, Miroslav, ŽEGARAC LESKOVAR, Vesna. Thermal comfort and indoor air quality after a partially energy-efficient renovation of a prefabricated concrete kindergarten constructed in 1980’s in Slovenia = Toplinska udobnost i unutarnja kvaliteta zraka nakon djelomične energetske obnove prefabriciranog betonskog dječjeg vrtića izgrađenog 1980-ih u Sloveniji. Prostor : znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam, ISSN 1330-0652, 2020, vol. 28, no. 2(60), str. 346-359.https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=361630, doi: 31522/p.28.2(60).10.

 

  • LOVEC, Vesna, PREMROV, Miroslav, ŽEGARAC LESKOVAR, Vesna. Is there any relation between the architectural characteristics of kindergartens and the spread of the new coronavirus in them? – A case study of Slovenia. Sustainability, ISSN 2071-1050, Dec. 2020, vol. 12, iss. 24 (10363), str. 1-19. https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10363, doi: 3390/su122410363.

 

 

 

Objavljeni znanstveni prispevek na konferencah:

 

 

  • LOVEC, Vesna, PREMROV, Miroslav, ŽEGARAC LESKOVAR, Vesna. Analysis of kindergarten buildings in Maribor, possibilities of reconstruction for improving energy efficiency and functional aspect of the buildings. V: Book of abstracts, 3rd TSD Conference, Skopje, 25 October 2019. [Skopje]: “Mother Teresa” University. 2019, str. [31]. https://conference.unt.edu.mk/wp-content/uploads/2020/02/TSD-ABSTRACT-2019.pdf.

 

  • LOVEC, Vesna, PREMROV, Miroslav, ŽEGARAC LESKOVAR, Vesna. In-situ measuring indoor environmental quality in public kindergarten in Slovenia. A case study. V: ĐUKIĆ, Aleksandra (ed.), et al. Keeping up with technologies to act responsively in urban environment : 7th International Academic Conference on Places and Technologies : proceedings. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Architecture. 2020, str. 232-240, doi: 18485/arh_pt.2020.7.ch27.

 

  • LOVEC, Vesna, PREMROV, Miroslav, ŽEGARAC LESKOVAR, Vesna. Energy efficiency of kindergarten buildings in the muncipality of Maribor. V: MRĐENOVIĆ, Tatjana (ur.). Conference Proceedings = [editor Tatjana Mrđenović, 4th BAB International Conference Decoding Balkan: Architecture, Urbanism, Planning, Belgade, 14-16th of November 2019. Belgrade: University, Faculty of Architecture. 2019, str. 138-143. [COBISS.SI-ID 22800406]

 

  • LOVEC, Vesna, IVANČIČ, Robert. Potential uses of the interior thermal insulation in kindergartens. System scientis = Potencijal upotrebe unutrašnje toplotne izolacije u zgradama predškolskih ustanova. Sistem scientis. V: RADONJANIN, Vlastimir (ur.), VUKOBRATOVIĆ, Vladimir (ur.), LUKIĆ, Ivan (ur.). iNDiS 2021 : zbornik radova = proceedings : 15. Međunarodna naučna konferencija [Planiranje projektovanje, građenje i obnova graditeljstva] = 15th International Scientific Conference [Planning, design, construction and building renewal] : Novi Sad, Srbija, 24-26. novembar 2021. = Novi Sad, Serbia, 24-26 November 2021